دسته : جواد مقدم
جواد مقدم
قلبو دلمو،آب و گلمو،دارم من ازت همه حاصلمو ( شور ) / جواد مقدم
دسته : جواد مقدم
جواد مقدم
این لباس نوکری رخت پادشاهیمه ( شور )/شب هفتم/جواد مقدم
دسته : جواد مقدم
جواد مقدم
یه دلبرو زیر دینش دلای خسته ( شور )/ شب هفتم/جواد مقدم
دسته : جواد مقدم
جواد مقدم
من به سرایت سگمو به پات میدم شاهرگمو ( شور ) / شب ششم/جواد مقدم
دسته : جواد مقدم
جواد مقدم
شد نهان داغ ما شد عیان روضه ها ( شور ) / جواد مقدم
دسته : جواد مقدم
جواد مقدم
باز حلقه زده اشک شوق ( شور ) / جواد مقدم
دسته : جواد مقدم
جواد مقدم
خوشبخت ترین آدما ماییم ( شور ) / جواد مقدم
دسته : جواد مقدم
جواد مقدم
کربلا خونمه از چی دل بکنم ( شور )/ شب چهارم محرم /جواد مقدم،علیرضا حقیقی
دسته : جواد مقدم
کربلائی جواد مقدم
کاش برسیم مثل حر به تو ( شور ) / شب سوم محرم ۹۲ / جواد مقدم
دسته : جواد مقدم
جواد مقدم
شب دوم محرم ۹۲ / ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا ( شور )
دسته : جواد مقدم
کربلائی جواد مقدم
کاشکی خونم توی کربلا بود ( شور ) / جواد مقدم
دسته : جواد مقدم
جواد مقدم
آقای جوانان بهشتی تو روضه رضوان بهشتی ( شور ) / جواد مقدم
دسته : جواد مقدم
© 1391 heydarekarrar All rights reserved.